Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Cohen Advocatuur & Mediation

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassingsbereik

Artikel 3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

Artikel 5. Interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid

naar Mr. N.J.F. Snoek te Amstelveen die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen

van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een

toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al

dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de

klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van

deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de

klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de

hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van

aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de

klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid

van de klacht.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling

geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de

klacht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel

contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de

klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8. Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de

klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter

verbetering van procedures.

4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor

besproken en ter besluitvorming voorgelegd.