Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Cohen Advocatuur & Mediation


Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; 
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; 
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht; 

Artikel 2. Toepassingsbereik
 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. A.L. Cohen van Cohen Advocatuur & Mediation en de cliënt. 
 2. Mr. A.L. Cohen draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. 

Artikel 3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 
 4. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; 
 5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening
 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 
 2. Mr. A.L. Cohen heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. 
 3. De onafhankelijke partij/klachtenfunctionaris is mr. R.L. Braakman te Amsterdam. 
 4. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank. 

Artikel 5. Interne klachtprocedure


1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid


naar Mr. R.L. Braakman te Amsterdam die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.


2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen


van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een


toelichting te geven op de klacht.


3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al


dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.


4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de


klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van


deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de


klacht wordt gegeven.


5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de


hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van


aanbevelingen.


6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de


klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid


van de klacht.


Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling


1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling


geheimhouding in acht.


2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de


klacht.


Artikel 7. Verantwoordelijkheden


1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.


2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel


contact en een mogelijke oplossing.


3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de


klacht.


4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8. Klachtregistratie


1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.


2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.


3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de


klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter


verbetering van procedures.


4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor


besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
Comments